Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Niektóre pliki COOKIES są niezbędne do poruszania się po stronie i prawidłowego korzystania z serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce Prywatności.

Polityka prywatności


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy poniżej o regulacjach przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych
 

Definicje

Hygieia - Hygieia Chojnacki spółka jawna z siedzibą w Krakowie (31-416), ul. Dobrego Pasterza 67, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000019613, NIP: 6760122835, REGON: 003916567.

 
Administrator
- to Administrator Danych osobowych, którym jest firma HYGIEIA.
 
Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.


Drogeria internetowa
Dermo HYGIEIA - wysyłkowa sprzedaż produktów drogeryjnych, tj. kosmetyków, nutrikosmetyków, dermokosmetyków i suplementów diety, działalność prowadzona z wykorzystaniem domeny https://dermo.hygieia.pl/


RODO
- unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Konto
- strona w Drogerii internetowej, która bezpośrednio łączy się z usługą dostępną w Drogerii internetowej Dermo HYGIEIA, zabezpieczona szyfrowanym hasłem dostępu, udostępniająca informacje na temat ulubionych produktów, planowanych i zrealizowanych zamówień oraz podanych danych osobowych, tj. dane teleadresowe niezbędne do sfinalizowania transakcji sprzedaży wysyłkowej.


Klient
- osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Dermo HYGIEIA.


Użytkownik
- osoba, która wykorzystuje przeglądarkę internetową do połączenia się z Drogerią internetową Dermo HYGIEIA, w celu przeglądania jej zawartości i do dostępu do Konta założonego w Dermo HYGIEIA


Regulamin
- Regulamin zamieszczony w Dermo HYGIEIA, który dotyczy świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej i zasad korzystania z Drogerii internetowej

 
Polityka
- niniejsza Polityka prywatności.

 

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HYGIEIA. HYGIEIA prowadzi Drogerię internetową za pomocą portalu https://www.dermo.hygieia.pl.

HYGIEIA jest również właścicielem witryny internetowej https://www.hygieia.pl

oraz apteki internetowej pod adresem:  https://e-apteka.hygieia.pl


Inspektor Ochrony Danych

W celu poprawy bezpieczeństwa danych osobowych HYGIEIA wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych osobowych. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych.

W celu skontaktowania się z inspektorem ochrony danych prosimy skorzystać z poniższych danych kontaktowych:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Hygieia Chojnacki SP J, ul. Dobrego Pasterza 67, 31-416 Kraków.

Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem email: admin@hygieia.pl
 

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez HYGIEIA w celu świadczenia usług i wysyłkowej sprzedaży produktów. W przypadku udzielenia wyraźnej zgody przez Pana/Panią dane osobowe mogą być również przetwarzane do celów personalizacji treści serwisu i komunikacji marketingowej. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych korzystających z apteki internetowej zależny jest od tego, z których usług oferowanych przez HYGIEIA korzysta dana osoba, a ich obszar funkcjonalności określa Regulamin.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku świadczenia usług, sprzedaży produktów oraz sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt. 1 lit b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba).

W przypadku wykorzystania danych osobowych dla celów marketingowych podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani dobrowolna zgoda. Dane dotyczące Pani/Pana zdrowia nie będą przetwarzane, ani zbierane. Użytkownik nie będzie nigdy proszony przez Administratora o szczególnych informacje dot. przebytych chorób lub dolegliwości.

 

Odbiorcy danych osobowych

W ramach prowadzenia Drogerii internetowej oraz świadczenia usług na rzecz Usługobiorców dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów trzecich, tzw. odbiorców danych. Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne, które wspomagają nas na nasze zlecenie podczas ww. procesów, czyli tzw. podmioty przetwarzające. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na polecenie Administratora i w zakresie ustalonym umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te zostały przeanalizowane, wybrane i są systematycznie kontrolowane.
 
Odbiorcami danych osobowych są: dostawcy usług logistycznych, podmioty zarządzające transportem, kurierzy, operatorzy pocztowi, dostawcy usług IT, dostawcy usług chmurowych,  podmioty wspierające działanie strony internetowej Portalu, podmioty zapewniające obsługę prawną, obsługę księgową, banki i operatorzy płatności.

Jeżeli w treści Drogerii Internetowej znajdują się odwołania do linków zewnętrznych niniejsza Polityka nie odnosi się do przetwarzania danych osobowych przez zewnętrzne podmioty. HYGIEIA nie ma wpływu na przestrzeganie regulacji ochrony danych i bezpieczeństwa przez podmioty trzecie. Z tego powodu należy zapoznać się z regulacjami i informacjami zawartymi w Polityce prywatności i Regulaminie u właściciela danej witryny internetowej.
 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państwa trzeciego.
 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. W pewnych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane również po zakończeniu świadczenia usług - wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. w celach realizacji zamówienia, księgowych lub dochodzenia roszczeń.

 

Uprawnienia dotyczące danych osobowych


Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Organy Państwowe w ramach nadanych im uprawnień mogą w określonym  zakresie zażądać od nas udostępnienia i przekazani im danych osobowych. Do uprawnionych organów należą np. Policja, Prokuratur, Sądy, Komornicy, Prezes UODO, Prezes UOKIK.

 

Korzystających z Drogerii Internetowej przysługują następujące prawa odnośnie przetwarzanych danych osobowych:


Prawo do dostępu do danych

Ma Pan/Pani prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, mają Państwo prawo do dostępu do tych danych oraz niżej wymienionych informacji: cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, planowany okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu, informacje o źródle pochodzenia danych.


Prawo do sprostowania danych

Przetwarzane dane osobowe Użytkowników powinny być prawdziwe i aktualne. Ma Pan/Pani prawo do sprostowania danych lub zaktualizować je samodzielnie, gdy funkcja taka jest dostępna w ramach serwisu.

Prawo do sprzeciwu

Korzystający z Drogerii Internetowej ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w dowolnym momencie. Administratorowi nie wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 
Prawo do cofnięcia zgody

Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych. Prawo do usunięcia danych może w pewnych sytuacjach podlegać ograniczeniom, np. ze względu na przepisy prawa (szczególnie farmaceutycznego i podatkowego) lub uzasadniony interes Administratora jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

W przypadku ustalenia ograniczeń w odpowiedzi na dane żądanie usunięcia danych Administrator poinformuje o tym.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tryb wniesienia skargi i wszelkie informacje na ten temat znajdują się pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

 
 

Przeglądanie Apteki internetowej

Cyfrowy charakter dostępu do Drogerii internetowej przejawia się przetwarzaniem informacji w postaci logów serwera i plików COOKIES.

Logi serwera

To dane, które należą do dziennika lub rejestru zdarzeń na danej stronie internetowej, a zatem na danym systemie informatycznym. Log to utworzony w chronologicznej kolejności zapis informacji o podjętych zdarzeniach i działaniach dotyczących Drogerii internetowej. Logi są niezbędne do zapewnienia przetwarzania trybu działania serwera. Logi pozwalają też na wykrywanie nieprawidłowości w systemie czy prób włamań do niego.
 
Dane zawierające się w logach serwera (m.in. adres IP, data i godzina dokonania zdarzenia, logowanie na Konto, rodzaj zdarzenia i jego kwalifikacja np. jako ostrzeżenie lub błąd systemu) są niezbędne do zapewnienia przetwarzania zgodnego z zasadą rozliczalności. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na realizacji zasady rozliczalności.
 

Polityka COOKIES

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach korzystających z Apteki Internetowej do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora. Część z plików Cookies jest niezbędna do prawidłowego poruszania się po stronie Drogerii Internetowej.
 
Pliki COOKIES to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia połączonego i korzystającego z serwisu Apteki Internetowej, wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych. Ze względu na charakter tych plików i ich funkcjonalność w przestrzeni internetowej, serwer uzyskuje dostęp do plików COOKIES po ich zapisaniu, łącząc się z tymi plikami.

Niektóre pliki COOKIES są niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu
Drogerii Internetowej i poruszaniu się po stronie internetowej www.dermo.hygieia.pl. Pliki sesyjne są tymczasowe i przechowywane są w urządzeniu końcowych do czasu wylogowania ze strony Drogerii Internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia. Aby je usunąć należy tego uczynić w każdej przeglądarce internetowej, z której korzystano do połączenia się z serwisem Drogerii Internetowej.
 
Standardowo oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików COOKIES na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione, by blokować automatyczną obsługę plików COOKIES w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich zapisaniu na urządzeniu Użytkownika. Poniżej wymieniono odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dotyczącymi COOKIES, w tym sposobów ich usuwania:

Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, niezbędne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików COOKIES. Ograniczenie stosowania plików COOKIES może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Google Analytics
 
Drogerii  internetowa korzysta z cookies Google, narzędzia Google Analytics dostarczanego przez spółkę Google Ireland Limited. Pliki wraz z adresem IP przetwarzane są do analizy  działania serwisu i korzystania z Drogerii Internetowej. Google umożliwia tworzenie statystyk i raportów na temat funkcjonowania serwisu www.dermo.hygieia.pl. Nie wykorzystuje danych do identyfikacji Użytkownika i nie łączy tych informacji z intencją umożliwienia takiej identyfikacji.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych można znaleźć pod adresem:

https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

https://policies.google.com/?hl=pl
 
Google Analytics można zdeaktywować za pomocą wtyczki do przeglądarki internetowej. W tym celu należy skorzystać z podanego adresu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f) RODO), który polega na analizie sposobu korzystania z Portalu, tworzeniu statystyk i raportów.

 
Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

W przypadku świadczenia usług, sprzedaży produktów oraz sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta, podanie danych jest niezbędne do świadczenia tych usług i sprzedaży.

W przypadku wykorzystania danych osobowych dla celów marketingowych podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani dobrowolna zgoda. W razie braku wyrażenia zgody Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane dla celów marketingowych.

 

Rejestracja konta

Konto to funkcjonalność Drogerii Internetowej, która usprawnia proces przeglądania serwisu i składania zamówień. Rejestracja Konta nie jest konieczna do dokonania zakupu i złożenia zamówienia w Drogerii Internetowej. Proces sprzedaży został dokładnie opisany w Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej.

Podczas rejestracji Konta Użytkownik zostanie poproszony o podanie poniższych danych osobowych: adres e-mail, imię i nazwisko,
hasło. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwa rejestracja Konta.
 
Dodatkowo Użytkownik w momencie tworzenia Konta lub w dowolnym późniejszym momencie może dobrowolnie podać dane osobowe obejmujące dane adresowe i dane kontaktowe.
 
Podanie tych danych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, oprócz braku możliwości skorzystania z funkcjonalności Konta polegającej na autouzupełnianiu o wskazane dane danych niezbędnych do zakupu za pomocą Drogerii Internetowej. Powyższe dane Użytkownik może w każdej chwili sprostować, modyfikować lub usunąć.
 

Dane osobowe podane podczas rejestracji Konta przetwarzane są w celu:

 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem Konta i jego obsługą na podstawie Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • realizacji i dostarczenia zamówienia (umowy sprzedaży) złożonego za pośrednictwem Apteki Internetowej. Podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Rejestracja Konta wymaga utworzenia hasła bez którego niemożliwe jest korzystanie z Konta w Drogerii Internetowej. Hasło nie powinno być udostępniane osobom trzecim.

 

Składanie zamówienia

Użytkownik składając zamówienie poprzez Drogerię Internetową zostanie poproszony o podanie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji tego zamówienia: imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu. Podanie numeru telefonu jest niezbędne do nadania przesyłki i jej doręczenia przez pracownika firmy kurierskiej.
 
Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu/celach:

 1. realizacji i dostarczenia zamówienia (umowy sprzedaży) złożonego poprzez Drogerię Internetową, w tym obsługą reklamacji lub odstąpienia od umowy. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących praw konsumentów, przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 3. statystycznych lub analitycznych. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na badaniu lub mierzeniu kwestii analitycznych lub statystycznych,
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym także związanych z obsługą procesu reklamacji lub realizacją praw przysługujących konsumentom. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

 
Płatność za dokonane zamówienie

Możliwe metody płatności za zamówienie to:

 • gotówka przy odbiorze,
 • przelew bankowy,
 • płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora płatności internetowych.

Płatności elektroniczne są obsługiwane są przez system, który zapewnia bezpieczeństwo transakcji i poufność danych. HYGIEIA otrzymuje jedynie informację o statusie płatności (zrealizowana lub niezrealizowana). Administrator nie otrzymuje wówczas żadnych danych dotyczących bankowości (takich jak np. nr konta klienta).


Newsletter

Wpisując w odpowiednim miejscu adres e-mail, poprzez swoje działanie korzystający z Drogerii internetowej wyraża chęć i zgodę na otrzymywanie newslettera od HYGIEIA. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie adresu e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne. Zapisanie się do newslettera bez podania adresu e-mail jest niemożliwe, ze wzgledu na charakter danej usługi i formy komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Usługobiorca może zrezygnować z usługi newslettera w każdym momencie. Rezygnacja oznacza wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach usługi otrzymywania wiadomości newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody (rezygnacją). Rezygnacja z otrzymywania newslettera odbywa się poprzez:

 1. kliknięcie w link znajdujący się w treści maila zawierającego newsletter,
 2. kontakt z Administratorem.


Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Administrator wykorzystuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych, ich poufności i integralności, a przede wszystkim zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem.

Dane osobowe przetwarzane są jedynie na polecenie Administratora przez upoważnionych do tego pracowników lub współpracowników Administratora.


Zmiana polityki prywatności

W związku z ciągłem rozwojem Drogerii internetowej i dostarczanych przez HYGIEIA usług zasady przetwarzania danych osobowych mogą ulec zmianie. O planowanych zmianach w Polityce Użytkownicy zostaną wcześniej poinformowani. Aktualna treść i zasady przetwarzania danych osobowych są publikowane na stronie www.dermo.hygieia.pl.

W przypadku wątpliwości związanych z Polityką lub przetwarzaniem danych należy skontaktować się z Inspektorem pod adresem e-mail: admin@hygieia.pl.

4